Rheolau Cyffredinol Eisteddfod T

1. Mae Eisteddfod T yn ddigwyddiad unigryw, ac mae'r rheolau cyffredinol yn ddilys ar gyfer Eisteddfod T 2020 yn unig

2. Anogir creadigrwydd wrth gystadlu yn Eisteddfod T!

3. Oherwydd natur Eisteddfod T, nid oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu

4. Mae cystadlaethau torfol (gan gynnwys deuawdau, ensembles a grwpiau) yn agored i Ysgolion, Adrannau, Aelwydydd, Grwpiau Cymunedol, Corau, teuluoedd, cymdogion, neu unrhyw grŵp arall. Nid oes rhaid i grwpiau torfol fod wedi cofrestru fel adran neu aelwyd yr Urdd.

5. Does dim angen bod yn yr un lleoliad i gystadlu fel deuawd, ensemble, grŵp na chôr, ond rhaid i'r fideo gynnwys pob cystadleuydd. Gellir defnyddio technoleg fel Acapella i gyfuno lleisiau ar gyfer cystadlaethau torfol. Rhaid i gystadleuwyr ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ar gyfer hunanynysu wrth gystadlu.

6. Nid oes modd cystadlu mwy nac unwaith yn unrhyw gystadleuaeth. Mewn cystadlaethau sy'n agored i unigolion a/neu grŵp, rhaid i gystadleuwyr gystadlu unai fel unigolion, neu fel rhan o grŵp.

7. Nid oes modd cystadlu mewn mwy na tair cystadleuaeth unigol.

8. Rhaid i ddarnau hunan-ddewisiad cynradd fod o dan 2 funud o hyd, yn Gymraeg neu’n offerynnol

9. Rhaid i ddarnau hunan-ddewisiad uwchradd fod o dan 3 munud o hyd, yn Gymraeg neu’n offerynnol

10. Nid oes modd dewis unrhyw un o destunau Eisteddfod Sir Ddinbych 2021 fel darn hunan-ddewisiad

11. Darperir trac cyfeiliant gan yr Urdd ar gyfer darnau gosod. Mae rhwydd hynt i gystadleuwyr ddefnyddio'r rhain, neu ddefnyddio cyfeiliant eich hunain.

12. Caniateir defnyddio unrhyw gerddoriaeth offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg fel traciau cefndir lle'n addas

13. Dylai unrhyw ddarn hunan-ddewisiad fod yn y Gymraeg. Nid oes modd defnyddio unrhyw ddarn o’r IPC Excluded Works List fel darn hunan-ddewisiad. Mae’r rhestr ar gael i’w lawrlwytho yma

14. Ni fydd beirniadaeth, tystysgrif na medal i unrhyw gystadleuydd, dim ond braint a chlod.

15. Bydd gan yr Urdd hawl i gyhoeddi pob un neu rai o’r clipiau fideo ac i’w defnyddio at ddibenion yr Urdd yn y dyfodol gan gynnwys darlledu ar S4C, arlein ac ar BBC Radio Cymru, a hynny heb geisio caniatâd pellach y cystadleuydd na thalu unrhyw freindal neu daliad arall.

16. Mae barn y beirniaid yn derfynol, ac ni fydd cydraddu

17. Rhaid i gystadleuwyr fod o fewn yr oedran cystadlu ar y 31ain o Fai

18. Mewn cystadlaethau corawl o dan 25 oed, rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

19. Cydymffurfio i’r Rheolau Wrth gofrestru ar-lein i gystadlu mae pob cystadleuydd, hyfforddwr, rhiant a chefnogwr yn ymrwymo i gydymffurfio gyda holl reolau cystadlu, amodau cyffredinol a chod ymddygiad yr Urdd. Tynnir sylw pob cystadleuydd, hyfforddwr a rhiant at Hysbysiad Preifatrwydd yr Urdd sydd i’w weld ar http://www.urdd.cymru/cy/amdanom-ni/polisiau-urdd/cyfrinachedd/

20. Rhaid i’r gwaith a gyflwynir fod yn waith gwreiddiol wedi ei greu ar gyfer Eisteddfod T, sydd heb ei gyhoeddi o’r blaen mewn unrhyw ffordd.

Rheolau Cyffredinol Y Dysgwyr

Cynradd

Dysgwyr yw aelodau nad ydynt wedi/yn dilyn rhaglen astudio Cymraeg yn y cyfnod sylfaen nac yng nghyfnod allweddol 2. Ond, os ydynt yn hwyrddyfodiaid di-Gymraeg mewn ysgol lle mae mwyafrif y disgyblion yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, caniateir iddynt gystadlu fel dysgwyr am eu tair blynedd gyntaf yn yr ysgol.

Uwchradd

Dysgwyr yw’r aelodau hynny nad ydynt wedi/yn dilyn Rhaglen astudio Cymraeg yn y cyfnod sylfaen nac yng nghyfnod allweddol 2 na 3. Caniateir hwyrddyfodiaid di-Gymraeg i gystadlu fel dysgwyr. Mae unigolyn sy’n cychwyn mewn ysgol Gymraeg swyddogol ym mlwyddyn 7 ar ôl dod o ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn gymwys i gystadlu fel dysgwr am flwyddyn. Hyderwn na fydd aelodau lle mae un rhiant yn y cartref yn gallu’r Gymraeg yn cystadlu fel dysgwyr.

Termau a’u Diffiniad

Unawd: Rhaid i'r cystadleuydd fod o fewn oedran y categori

Deuawd: Rhaid i'r cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori

Ensemble neu Grŵp: Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori oni nodir yn wahanol, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, ffrindiau neu gymdogion i gymryd rhan (cyn belled bod pawb yn dilyn cyngor y llywodraeth ar hunanynysu). Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Ymgom/ Band: Os yw'r ymgom/Band yn cynnwys dau unigolyn, rhaid i'r cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori. Os yn cynnwys mwy na dau unigolyn, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu neu gymdogion i gymryd rhan (cyn belled bod pawb yn dilyn cyngor y llywodraeth ar hunanynysu). Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau. Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yng nghystadleuaeth cynradd neu yng nghystadleuaeth uwchradd yr Ymgom/Band.