Rheolau Eisteddfod T 2021

Mae Eisteddfod T yn agored i bob oed, cefndir a gallu. Anogir creadigrwydd a dyfeisgarwch gan gystadleuwyr Eisteddfod T wrth ymateb i’r cystadlaethau yn y Rhestr Testunau.

Rhaid i gystadleuwyr ddilyn canllawiau Covid-19 a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru neu Awdurdod Lleol ar y pryd er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch holl gystadleuwyr Eisteddfod T.

 

Rheolau Cyffredinol

 1. Mae’r rheolau cyffredinol yma’n ddilys ar gyfer Eisteddfod T 2021 yn unig

 2. Polisi Iaith. Diben yr Eisteddfod yw hyrwyddo’r diwylliant Cymreig a diogelu’r iaith Gymraeg. Cymraeg yw iaith Eisteddfod T. Rhaid i’r cyfansoddiadau a’r cystadlu fod trwy gyfrwng y Gymraeg ac eithrio lle nodir yn wahanol dan unrhyw gystadleuaeth neilltuol.

 3. Nid oes rhaid ymaelodi â Urdd Gobaith Cymru i gystadlu yn Eisteddfod T.

 4. Ble mae gwahaniaeth rhwng y Rhestr Testunau neu’r rheolau Cymraeg a’r Saesneg, y fersiwn Gymraeg fydd yn cael ei ddilyn.

 

Rheolau Cystadlu

 1. Oedran Cystadlu: Rhaid i gystadleuwyr fod o fewn yr oedran cystadlu ar y 31ain o Awst 2021. Mewn cystadlaethau torfol o dan 25 oed, rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed. Mae’r gystadleuaeth Parti/Grŵp neu Gôr Cymunedol yn eithriad i’r rheol hwn.

 2. Cyflwyno Gwaith: Rhaid i holl gynnyrch a gyflwynir ar gyfer Eisteddfod T (yn fideos neu’n waith cartref llenyddol neu CDT) fod yn waith gwreiddiol sydd heb ei gyhoeddi o’r blaen. Rhaid cofrestru erbyn Mawrth 26ain 2021. Cofiwch fod y broses o gywasgu ac uwch lwytho fideos yn cymryd amser. Anogir ichi gadw copi gwreiddiol o’r fideo ar eich dyfais.

 1. Cyflwyno Fideos: Does dim angen bod yn yr un lleoliad i gystadlu fel deuawd, ensemble, grŵp na chôr, ond rhaid i'r fideo gynnwys pob cystadleuydd.

  1. Unigolion: Derbynnir perfformiadau ‘byw’ yn unig gan osgoi ôl-olygu fideos i gynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad.

  2. Deuawdau ac Ensembles: Derbynnir perfformiadau ‘byw’ yn unig. Mewn achosion ble mae cystadleuwyr yn ffilmio eu hunain o’r un lleoliad mae’n rhaid osgoi ôl-olygu fideos i gynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad. Mewn achos ble mae’r cystadleuwyr yn recordio ar wahân derbynnir bydd elfen o ôl-olygu ond rhaid osgoi cynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad

  3. Torfol: Derbynnir perfformiadau ‘byw’ yn unig. Mewn achosion ble mae cystadleuwyr yn ffilmio eu hunain yn yr un lleoliad mae’n rhaid osgoi ôl-olygu fideos i gynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad. Mewn achos ble mae’r cystadleuwyr yn recordio ar wahân derbynnir bydd elfen o ôl-olygu ond rhaid osgoi cynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad

 1. Mae cystadlaethau torfol (gan gynnwys deuawdau, ensembles a grwpiau) yn agored i Ysgolion, Adrannau, Aelwydydd, Grwpiau Cymunedol, Corau, teuluoedd, cymdogion, neu unrhyw grŵp arall. Nid oes rhaid i grwpiau torfol fod wedi cofrestru fel adran neu aelwyd yr Urdd.

 1. Nid oes modd cystadlu mwy nac unwaith yn unrhyw gystadleuaeth. Mewn cystadlaethau sy'n agored i unigolion a/neu grŵp, rhaid i gystadleuwyr gystadlu unai fel unigolion, neu fel rhan o grŵp.

 1. Amser: Rhaid dilyn cyfyngder amser pob cystadleuaeth yn unigol, fel y nodir o dan y gystadleuaeth benodol yn y Rhestr Testunau.

 

 1. Dewis Darn Cystadlu:

  1. Mae pob un gystadleuaeth yn hunan ddewisiad, ond gweler fod awgrym ddarnau ar gael i rai cystadlaethau.

  2. Nid oes modd dewis unrhyw un o destunau Eisteddfod Sir Ddinbych 2022 fel darn hunan-ddewisiad.

  3. Darperir trac cyfeiliant gan yr Urdd ar gyfer darnau gosod. Mae rhwydd hynt i gystadleuwyr ddefnyddio'r rhain, neu ddefnyddio cyfeiliant eich hunain.

  4. Caniateir defnyddio unrhyw gerddoriaeth offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg fel traciau cefndir lle'n addas

  5. Dylai unrhyw ddarn hunan-ddewisiad fod yn y Gymraeg. Nid oes modd defnyddio unrhyw ddarn o’r IPC Excluded Works List fel darn hunan-ddewisiad. Mae’r rhestr ar gael i’w lawr lwytho yma.

 2.  

 3. Mae barn y beirniaid yn derfynol, ac ni fydd cydraddu

 4. Ni fydd y beirniaid yn paratoi beirniadaeth ysgrifenedig ar gyfer yr un cystadleuydd

 5. Bydd gwahoddiad i rai perfformwyr fydd yn cyrraedd y brig i deithio i stiwdio deledu i ail-ffilmio eu perfformiadau ym mis Ebrill-Mai 2021.

 6. Cyhoeddi: Bydd gan yr Urdd hawl i gyhoeddi pob un neu rai o’r clipiau fideo ac i’w defnyddio at ddibenion yr Urdd yn y dyfodol heb geisio caniatâd pellach y cystadleuydd na thalu unrhyw freindal neu daliad arall.

 7. Cydymffurfio i’r Rheolau: Wrth gofrestru ar-lein i gystadlu mae pob cystadleuydd, hyfforddwr, rhiant a chefnogwr yn ymrwymo i gydymffurfio gyda holl reolau cystadlu, amodau cyffredinol a chod ymddygiad yr Urdd. Tynnir sylw pob cystadleuydd, hyfforddwr a rhiant at Hysbysiad Preifatrwydd yr Urdd sydd i’w weld ar http://www.urdd.cymru/cy/amdanom-ni/polisiau-urdd/cyfrinachedd/

 

Cyflwyno Gwaith Cartref

Rhaid i holl gynnyrch a gyflwynir ar gyfer Eisteddfod T (yn fideos neu’n waith cartref llenyddol neu CDT) fod yn waith gwreiddiol sydd heb ei gyhoeddi o’r blaen. Rhaid cofrestru erbyn Mawrth 26ain 2021. Cofiwch fod y broses o gywasgu ac uwch lwytho fideos yn cymryd amser

Bydd angen uwch-lwytho a chyflwyno’r gwaith ar ffurf Word / PDF / JPEG neu ZipFile cywasgedig ar gyfer y gystadleuaeth dan sylw gan ddilyn cyfarwyddiadau cofrestru. Byddwch yn derbyn cadarnhad i nodi fod y gwaith wedi’i gofrestru’n llwyddiannus.

 

Rheolau Cyffredinol Y Dysgwyr

 • Cynradd: Dysgwyr yw aelodau nad ydynt wedi/yn dilyn rhaglen astudio Cymraeg yn y cyfnod sylfaen nac yng nghyfnod allweddol 2. Ond, os ydynt yn hwyrddyfodiaid di-gymraeg mewn ysgol lle mae mwyafrif y disgyblion yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, caniateir iddynt gystadlu fel dysgwyr am eu tair blynedd gyntaf yn yr ysgol.

 • Uwchradd: Dysgwyr yw’r aelodau hynny nad ydynt wedi/yn dilyn Rhaglen astudio Cymraeg yn y cyfnod sylfaen nac yng nghyfnod allweddol 2 na 3. Caniateir hwyrddyfodiaid di-gymraeg i gystadlu fel dysgwyr. Mae unigolyn sy’n cychwyn mewn ysgol Gymraeg swyddogol ym mlwyddyn 7 ar ôl dod o ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn gymwys i gystadlu fel dysgwr am flwyddyn. Hyderwn na fydd aelodau lle mae un rhiant yn y cartref yn gallu’r Gymraeg yn cystadlu fel dysgwyr.

Termau a’u Diffiniad

 • Unawd: Rhaid i'r cystadleuydd fod o fewn oedran y categori

 • Deuawd: Rhaid i'r cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori

 • Ensemble neu Grŵp: Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori oni nodir yn wahanol, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, ffrindiau neu gymdogion i gymryd rhan

 • Ymgom/ Band: Os yw'r ymgom/Band yn cynnwys dau unigolyn, rhaid i'r cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori. Os yn cynnwys mwy na dau unigolyn, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu neu gymdogion i gymryd rhan. Os oes teulu gydag un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yng nghystadleuaeth gynradd neu yng nghystadleuaeth uwchradd yr Ymgom/Band.