S4C

Cynnwys

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel

2017

2017

Cedron Sion yn ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Bryn Terfel 2017

yn ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Bryn Terfel 2017

Nos Sadwrn, 14 Hydref, 2017 fe gipiodd yr actor Cedron Sion o Borthmadog Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Theatr Sony, Coleg Penybont.

Roedd y noson yn benllanw ar weithgareddau Eisteddfod yr Urdd 2017 a chyflwynwyd yr Ysgoloriaeth gwerth £4,000, a noddir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, i Cedron o flaen cynulleidfa'r Theatr ac yn fyw ar S4C.

Daeth Cedron, sydd bellach yn astudio yn y Royal Central School of Speech and Drama yn Llundain, i'r brig wedi i'w berfformiad greu argraff ar y beirniaid - Catherine Ayres, Eirlys Britten, Delyth Medi Lloyd, Sian Meinir a Rakhi Sing.

Roedd ei raglen yn cynnwys detholiad o araith Sieiloc o ddrama 'Marsiandwr Fenis'; detholiad o araith Sundance o ddrama 'Sundance'; detholiad o araith Peilat o ddrama 'Iesu!'; a 'Tasa Ti'n Gweld Hi Drwy'n Llygad' allan o'r sioe 'Cabaret'.

Fel rhan o'r gwaith paratoi tuag at y noson roedd pob un o'r cystadleuwyr yn derbyn dosbarthiadau meistri gydag arbenigwr yn eu maes a derbyniodd Cedron gyngor gwych gan y berfformwraig adnabyddus Eddie Ladd.

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Eifion Wyn ac Ysgol Eifionydd, mae Cedron yn wyneb cyfarwydd i wylwyr Rownd a Rownd (S4C) lle bu'n actio'r cymeriad Dewi ers sawl blwyddyn.

Meddai, "Roedd hi'n wefr ac yn anrhydedd cael perfformio heno. Rwy'n hynod o ddiolchgar am y cyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth fel hon sy'n rhoi'r cyfle a llwyfan i bobl ifanc sydd ag angerdd ym myd y celfyddydau.

"Rwy'n bwriadu defnyddio'r Ysgoloriaeth i gynorthwyo ar y daith ac i ddilyn y freuddwyd o gael bod yn actor proffesiynol a chael serennu ar lwyfannau'r West End."

Yn ôl Eirlys Britten, un o'r beirniaid, "Roedd hi'n dipyn o dasg dewis rhwng y chwech ond roeddem i gyd yn gytûn bod perfformiad Cedron yn hynod deimladwy a deallus. Hoffwn ddymuno'n dda iddo yn y dyfodol a'i annog i barhau i ddatblygu ei steil ei hun."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd,

"Unwaith eto eleni rydym wedi gweld doniau ieuenctid Cymru ar eu gorau. Mae'r noson hon yn ddathliad o dalent ein pobl ifanc ac yn ddiweddglo teilwng i holl weithgareddau Eisteddfod Genedlaethol Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái.

"Dymunwn y gorau i Cedron wrth iddo ddefnyddio'r Ysgoloriaeth i ddatblygu ei yrfa ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2016

2016

Steffan yn ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Bryn Terfel 2016

Steffan Wins Bryn Terfel Scholarship 2016

Tri chynnig i Gymro' medden nhw, ac ar nos Sul, Hydref 16 fe brofodd hynny yn wir i Steffan Hughes o Sir Ddinbych wrth iddo gipio Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2016 mewn noson wefreiddiol yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog.

Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth gwerth £4,000 i Steffan o flaen cynulleidfa'r Stiwt, ac yn fyw ar raglen arbennig ar S4C. Y gystadleuaeth oedd penllanw gweithgareddau Eisteddfod yr Urdd yn 2016.

Disgrifiodd y pump beirniad Ann Atkinson, Owain Llwyd, Gwennan Gibbard, Meinir Siencyn ac Ann Fychan berfformiad Steffan fel un cyfareddol. Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych ac Ysgol Glan Clwyd mae bellach yn astudio cwrs BMus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd gofyn i Steffan a'i gyd-gystadleuwyr greu rhaglen berfformio 12 munud o hyd ar gyfer y noson. Dewisodd Steffan gynnwys 'Cyrraedd Pen y Siwrnai' ('I can go the Distance') allan o'r ffilm 'Hercules' gan Alan Menken (cyfieithiad Steffan Rhys Hughes), 'Nid fi yw mab fy Nhad' ('I'm not my father's son') allan o'r sioe 'Kinky Boots' gan Cynthia Lauper (cyfieithiad Steffan Rhys Hughes), 'Mae gen i Freuddwyd' gan Gwyn Thomas ar gainc 'Tannau Tawe 02' gan Elfair Jones (Alaw gan Dr Meredydd Evans a threfniant cerddorol gan Steffan Rhys Hughes, a 'Ti go iawn' ('Brand New You') allan o'r sioe 'Musical 13' gan Jason Robert Brown (cyfieithiad Elin Williams) yn ei berfformiad wedi derbyn cyngor gwych gan y gantores enwog, Siân James, mewn dosbarthiadau meistr a gynigiwyd i bob un o'r cystadleuwyr fel rhan o'r gweithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth.

Dywedodd Steffan ar y noson, "Roedd yn wych cael cystadlu, gan gael y cyfle i ddewis darnau fy hun a cheisio rhywbeth ychydig yn wahanol gyda'r darn Cerdd Dant. Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill o gwbl gan mod i wedi bod yna ddwywaith o'r blaen a heb ennill! Mi oedd pawb mor dda - hollol ffantastig.Gydag arian yr Ysgoloriaeth rwyf yn gobeithio datblygu fel perfformiwr gan ddefnyddio'r arian i dalu am hyfforddiant pellach a gwersi."

Cynhelir Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017 ar nos Sadwrn 14 Hydref a darlledir y noson ar S4C

2015

2015

Gwen yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2015

Gwen Wins Bryn Terfel Scholarship 2015

Bydd rai o gystadleuwyr mwyaf talentog Cymru yn cystadlu ar ddydd Sadwrn olaf yr Eisteddfod gyda'r bwriad o argyhoeddi panel beirniad fydd a'r dasg o ddewis chwe chystadleuydd i ymgiprys am yr Ysgoloriaeth eleni.

Dyma Ysgoloriaeth gwerth £4,000 a roddir yn flynyddol i un sydd wedi disgleirio mewn cystadleuaeth unigol dan 25 oed Eisteddfod yr Urdd.

Cynhelir Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel ar nos Sul 16 Hydref 2016 yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog. Bydd pob cystadleuydd yn perfformio rhaglen, cyn i banel o feirniaid arbenigol benderfynu ar enillydd yr Ysgoloriaeth. Nod yr Ysgoloriaeth yw meithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru a rhoi'r cyfle iddynt ddatblygu ymhellach yn eu maes. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu ar S4C.

Meddai Gwen Elin: "Mi oedd yn brofiad anhygoel cystadlu heno ac mi oedd pawb yn ffantastig – doeddwn i ddim yn disgwyl ennill o gwbl! Mae'n deimlad hollol 'bizarre' a allai i ddim credu mod i wedi ennill! "Dwi'n bwriadu defnyddio'r arian i ariannu ôl-radd mewn cerdd a drama unai mewn coleg yn Llundain neu Gaerdydd". Gwen Elin o Fenllech, Ynys Môn oedd enillydd yr Ysgoloriaeth yn 2015.

2014

2014

Enlli yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014

Enlli yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014

Nos Sul, Hydref 12, 2014 fe gipiodd y ddawnswraig Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Enlli yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Enlli, sydd yn wreiddiol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr i'r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad - Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan Cerian Phillips, sydd ei hun wedi cystadlu am yr Ysgoloriaeth yn y gorffennol.

Mae Enlli bellach yn byw yn Llundain a newydd gychwyn cwrs BMus yn y Guildhall yn Llundain.

Meddai Enlli, "Ges i gymaint o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i - o'n i ffili credu'r peth! Dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth ers peth amser, a hoffwn ddiolch i Gapel Minnie Street am gael defnyddio eu festri er mwyn cael digon o ofod i ymarfer!

"Rydw i am ddefnyddio yr arian i ddatblygu fy sgiliau fel cerddor gan fy mod newydd gychwyn cwrs yn Llundain yn astudio'r ffliwt. Byddaf yn parhau i ddawnsio, ond mae hynny yn bennaf fel pleser!"

Yn ôl Cefin Roberts, un o'r beirniaid, "Mi oeddem ni fel panel yn hapus iawn gyda'r chwech berfformiodd heno, ac roedd y safon yn uchel iawn. Mi fu cryn drafod, ac roedd yn agos iawn, ond roedd pawb yn gytûn yn y diwedd mai Enlli oedd yn haeddu ennill.

"Rhoddodd perfformiad arbennig iawn gan gyfathrebu yn wych gyda'r gynulleidfa o ystyried ei bod mor ifanc. Roedd i weld wedi ymlacio wrth berfformio ac yn mwynhau ei hun. Ei chryfder mwyaf oedd fod ganddi amryw o sgiliau ond yn gallu cyrraedd a chyffwrdd pawb yn y gynulleidfa i'r sedd gefn un."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Cawsom noson wych yng Nghanolfan y Celfyddydau nos Sul, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Enlli ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2013

2013

Chloe yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2013

Chloe yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2013

Nos Sul, Hydref 6, 2013 fe gipiodd y ffliwtydd Chloe Angharad Bradshaw Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2013 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Chloe yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Chloe, sydd yn wreiddiol o Hengoed, Cwm Rhymni ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i'r brig wedi iddi swyno'r pedwar beirniad, Cefin Roberts, Cliff Jones, Eirian Owen a Rhys Taylor. Roedd rhaglen Chloe yn cynnwys dehongliad o Kokopeli gan Katherine Hoover a 3ydd symudiad Sonatina gan Edlin Burton. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y ffliwtydd proffesiynol, Matthew Featherstone.

Mae Chloe ym Mhrifysgol Rhydychen yn astudio Cerddoriaeth a hi yw Llywydd Cymdeithas Gerdd y Brifysgol. Mae'n aelod blaenllaw o gerddorfa a sinfonietta'r Coleg ac ymysg ei llwyddiannau mae ennill y Rhuban Glas offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Cerddor Ifanc mwyaf addawol yn Gregynnog.

Meddai Chloe, "Nes i fwynhau perfformio heno yn fawr, er fy mod yn nerfus cyn chwarae fy narn cyntaf. Mi oedd y cystadleuwyr eraill yn broffesiynol iawn, yn gyfeillgar ac mi oedd perfformio gyda nhw yn brofiad da iawn.

"Pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i, doeddwn i ddim yn credu beth oedd yn digwydd a methu stopio gwenu! Gyda'r arian rwyf wedi ennill, dwi am wneud cais am gyrsiau meistr - mae un neu ddau yn apelio yn America ac Ewrop, a gyda'r arian yma mi allaf fforddio mynd allan am glyweliadau, na fyddwn i wedi gallu gwneud fel arall."

Yn ôl Eirian Owen, un o'r beirniaid, "Mi oedd y cystadleuwyr heno i gyd yn eithaf ifanc a dyma y tro cyntaf i bob un ohonynt gystadlu am yr ysgoloriaeth - mi oedd pob un yn brofiadol yn eu maes ac yn berfformwyr aeddfed iawn ond mi oedd yr enillydd yn sefyll allan. Er ei bod yn agos, mi oeddem ni i yn unfryd ein barn ar yr enillydd, sydd yn beth braf.

"Mae techneg ffliwt Chloe yn arbennig o dda. Mae hi'n amlwg yn feistr ar gynhyrchu sain y ffliwt a mi fydd hynny yn ei chario ymlaen i'r dyfodol dwi'n siŵr."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Cawsom noson wych yng Nghanolfan y Celfyddydau nos Sul, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Chloe ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2012

2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Ar nos Sul, Hydref 14, fe gipiodd y canwr Huw Ynyr Evans Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2012 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Huw gan Bryn Terfel yn y cyngerdd oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Huw, sydd yn wreiddiol o Rydymain ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol y Gader a Choleg Meirion Dwyfor i'r brig wedi iddo swyno'r chwe beirniad. Roedd rhaglen Huw yn cynnwys dehongliad o'r aria Eidaleg, Già il sole dal Gange (O'r Dwyrain mae'r Golau), Alessandro Scarletti. Darn cerdd sef 'Cân Shane' o waith Myrddin ap Dafydd ar y gainc 'Difyrwch Ieuan y Telynor Dall' gan Nansi Richards. Pan ddaw'r Nos, Meirion Williams a Gitâr Abruzzese, Francesco Tosti. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y canwr uchel ei fri, Rhys Meirion.

Mae Huw ar fin cychwyn ei drydedd flwyddyn yn gwneud gradd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r _yl Gerdd Dant ac wedi perfformio yn gyson gyda Chwmni Theatr Meirion a Chôr Idris. Mae hefyd yn ddiweddar wedi dechrau canu gyda Chôr Godre'r Aran.

Meddai &dlquo;Tri chynnig i Gymro mae nhw yn ei ddweud, ond mi wnes i lwyddo i'w gwneud hi mewn dau heno gan mai dyma oedd yr ail waith i mi gystadlu! Mi oedd yn brofiad ffantastig perfformio heno, a mi oedd pawb yn fwy na theilwng o'r wobr, felly mi ges i dipyn o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i. Mi ydw i am gadw'r arian, a disgwyl i weld sut mae'r llais yn datblygu ac yna mewn blynyddoedd i ddod ar ôl iddo setlo, gobeithio y gallaf i fynd i astudio'r llais ymhellach."

Yn ôl Gavin Ashcroft, un o'r beirniaid, "Mi oedd y safon yn uchel iawn ac mi gawsom wledd i'r llygaid ac i'r glust. Roedd yn braf gweld cymaint o amrywiaeth ar y llwyfan a'r safon mor uchel - ac yn y diwedd bu'n rhaid edrych ar bwy oedd yn fwy cyson gyda'u safon. Beth oedd yn arbennig am Huw yw fod yna rhyw annwyldod amdano, ac mae ganddo lais melfedaidd iawn. Perfformiodd yn wych heno a dwi'n si_r y bydd yn datblygu i fod yn ganwr anhygoel."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Cawsom gyngerdd gwefreiddiol yn y Stiwt heno, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Huw ac edrychaf ymlaen i glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2011

2011

Ysgoloriaeth 2011 Abertawe a'r Fro 2011

Glain

Ar nos Sul, Medi 25 2011 fe gipiodd Glain Dafydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2011 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Stiwdio'r Ddraig, Pencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Glain ar ddiwedd y cyngerdd cafodd ei darlledu'n fyw ar S4C.

Daeth Glain (19), o Fangor ac sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgolion y Garnedd a Tryfan a Chanolfan William Mathias i'r brig wedi iddi swyno'r chwe beirniaid gyda'i dehongliad o Au Matin gan Touriner, La Source, Albert Zabel ac Impromptu gan Reinhold Gilère. Fel rhan o weithgarddau'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y telynor Ieuan Jones.

Mae Glain wedi hen arfer perfformio a chystadlu, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae eisoes wedi ennill Tlws y Telynor, Ysgoloriaeth Simms yr Urdd a'r Rhuban Glas Offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau'r Cymoedd 2010. Yn yr un flwyddyn bu'n agos i'r brig yng nghystadleuaeth BBC Young Musician a'r Royal Overseas League. Mae hi bellach yn astudio ym Mhrifysgol Normale de Musique de Paris o dan hyfforddiant Isabelle Perrin. Yn ddiweddar ymddangosodd Glain fel aelod o Gerddorfa Ieuenctid Prydain yn y Proms yn Neuadd Albert.

Meddai "Mae ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn gyrhaeddiad allweddol i mi yn fy ngyrfa hyd yma, heb os. Mae wedi bod yn fraint cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth a hoffwn gydnabod y cyfraniad y mae'r Urdd wedi'i wneud i mi fel perfformiwr dros nifer o flynyddoedd ac sy'n cyrraedd penllanw drwy'r gystadleuaeth arbennig hon."

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys:

  • Ellen Angharad Williams o'r Bontfaen. Enillydd yr Unawd Alaw Werin 19 – 25
  • Elen Angharad Morgan o Landysul. Enillydd y Cyflwyniad Dramatig 19 – 25
  • Rhian Mair Davies o Bencader. Enillydd y Llefaru Unigol 19 – 25
  • Glain Dafydd o Fangor. Enillydd Unawd Offerynnol 19 – 25
  • Huw Ynyr Evans o Rydymain. Enillydd Unawd Cerdd Dant 19 – 25
  • Anna Pardanjac o Fae Colwyn. Enillydd Dawns Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25
  • Steffan Jones o Gaerdydd. Enillydd Unawd 19 – 25
  • Sian Crisp o Gaernarfon. Enillydd Unawd o Sioe Gerdd 19 – 25

2010

2010

Ysgoloriaeth 2010 CEREDIGION

Elgan Llyr Thomas

Daeth Elgan Llyr Thomas, o Graig y Don, Llandudno i'r brig wedi iddo swyno'r chwech beirniaid gyda'i ddehongliad o Y Bugail gan Wilfred Jones, Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a 'Miwsig mwyn y nos' gan Andrew Lloyd Webber. Fel rhan o'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan neb llai na'r canwr Rhydian Roberts.

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys y soprano Eirlys Myfanwy Davies o Lanelli; cantores Cerdd Dant Glesni Fflur, enillydd y cystadleuaeth llefaru Elen Gwenllian o Gaernarfon; enillyd yr Unawd Alaw Werin Ceirios Evans o Lanarth; pianydd Jocelyn Freeman; Teleri Mair Williams, enillydd y Cyflwyniad Ddramatig a'r dawnswraig Cerian Phillips o Gaerfyrddin.

Yn enedigol o Landudno, mae Elgan bellach yn fyfyriwr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. Yno mae wedi profi llwyddiant gyda'i lais wrth iddo gipio gwobr 'Elsie Thurston' syin agored i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac o ganlyniad buin cynrychioli'r coleg yng nghystadleuaeth 'Kathleen Ferrier Bursary Award' ym mis Hydref 2009. Dyma'r tro cyntaf i Elgan gystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ac wedi iddo raddio, mae a'i fryd ar ddilyn cwrs ôl-radd yn y Guild Hall yn Llundain er mwyn llwyddo fel Tenor proffesiynol.

Meddai Elgan "Ennill yr Ysgoloriaeth hon yw uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma. Roedd cymryd rhan yn brofiad bythgofiadwy a dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle i gydweithio â Rhydian Roberts oedd wedi bod yn fy mentora. Bwriadaf ddefnyddio'r wobr ariannol ar gyfer costau addysg yn y coleg a dilyn cwrs ôl radd. Hoffwn ddiolch i'r Urdd a'r Ysgoloriaeth am y cyfle".

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd "Eto eleni, mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth wedi creu cynnwrf a chyffro heb ei ail a'r cyngerdd yn binacl gwych i'r holl weithgareddau. Bu i'r wyth cystadleuydd roi o'u gorau a llongyfarchiadau gwresog iawn i Elgan. Edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa yn y dyfodol".

Cyn Enillwyr

Cyn Enillwyr
2011 Abertawe a'r Fro Glain Dafydd
2010 Ceredigion Elgan Llyr Thomas
2009 Bae Caerdydd Catrin Angharad Roberts
2008 Conwy Rhian Lois Evans
2007 Sir Gâr Manon Wyn Williams
2006 Sir Ddinbych Rhys Taylor
2005 Canolfan Mileniwm Cymru Lowri Walton
2004 Ynys Môn Rakhi Singh
2003 Tawe Nedd ac Afan Aled Pedrig
2002 Caerdydd Rhian Mair Lewis
2001 Toriad oherwydd Clwy'r traed a'r genau -
2000 Bro Conwy Fflur Wyn
1999 Llanbedr Pont Steffan Mirain Haf
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?